Zaproszenie do składania ofert na sukcesywny zakup paliwa rok 2020

Głogów, 15 stycznia 2020r.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Glogowie
Znak sprawy : PK/O.2370.3.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie
ul. Sikorskiego 55; 67-200 Głogów
Tel. 76/835-77-14
zaprasza do złożenia ofert na:

1. Nazwa zadania / Przedmiot zamówienia
Sukcesywny zakup paliwa dla Komendy Powiatowej PSP w Głogowie na rok 2020
(nr sprawy: PK/O.2370.3.2020)

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup niżej wymienionego paliwa dla pojazdów służbowych i sprzętu silnikowego należącego do Komendy Powiatowej PSP w Głogowie na rok 2020 w szacunkowej ilości:

 • olej napędowy                                - do 13 000 litrów   CPV 09134100-8
 • benzyna bezołowiowa 98 oktanów  - do 1 000 litrów     CPV 09132100-4

Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia przedmiotu zamówienia ze względu na niemożliwe do przewidzenia w chwili prowadzenia niniejszego postępowania potrzeby, które związane są z ilością i rodzajem wyjazdów pojazdów służbowych Zamawiającego do działań ratowniczo – gaśniczych w roku 2020r.

2. Warunki wymagane od wykonawcy:

2.1. Wykonawca musi wykazać posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada - aktualną koncesję na obrót paliwami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 20 tys. zł.

2.2. Wszystkie proponowane przez Wykonawcę do sprzedaży paliwa muszą posiadać wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania, a w szczególności spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wymienione wyżej atesty i dopuszczenia do stosowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde jego wezwanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2.3. Wykonawca zobowiązany jest należycie i starannie realizować przedmiot zamówienia, zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym zaproszeniu oraz zobowiązaniami podpisanej umowy.

2.4. Wymagania organizacyjne
Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia będzie:

a) zakup oleju napędowego dotyczy jego sukcesywnych dostaw przez Wykonawcę do stacji paliw w siedzibie Zamawiającego w Głogowie przy ul. Sikorskiego 55.

b) zakup (tankowanie pojazdów) bądź odbiór benzyny bezołowiowej 98 okt. odbywać się będzie na stacjach paliw Wykonawcy z zastrzeżeniem, że stacja paliw Wykonawcy zlokalizowana jest w Głogowie.

2.5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju napędowego o którym mowa w pkt 2.4 w terminie do 3 dni od dnia złożenia telefonicznego zamówienia.

Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.

3. Termin realizacji zamówienia
Od podpisania umowy do 31.12.2020r.

4. Okres gwarancji
Wymagany przez cały okres realizacji zamówienia

5. Miejsce i termin złożenia oferty
Termin: 23.01.2020r. godz. 12:00.
Siedziba: Komendy Powiatowa PSP w Głogowie przy ul. Sikorskiego 55
Sekretariat II piętro

Sposób przygotowania oferty:
5.1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
5.2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany
w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone
w sposób następujący: „Oferta - Sukcesywny zakup paliwa dla Komendy Powiatowej PSP w Głogowie na rok 2020 - nie otwierać przed 2020-01-23, godz. 12:30"

6. Termin otwarcia ofert
23.01.2020r. godz. 12:30

7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 Nazwa kryterium   Wzór  Sposób oceny
 Cena  LP = Cn x 100 / Cb   (LP) liczba punktów =(Cn)cena najniższa zaproponowana w ofertach x 100 punktów i podzielona przez (Cb) cenę badanej oferty.

7.1. Opis sposobu obliczenia ceny

7.1.1. cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
7.1.2. cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
7.1.3. cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
7.1.4. cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.2. UWAGA! Cena ofertowa służy jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu. Wynagrodzenie Wykonawcy zależeć będzie wyłącznie od rzeczywistego zakupu paliw (według rozliczeń cząstkowych) i cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym z ewentualnym uwzględnieniem zasad zmiany cen opisanych w § 3 projektu umowy.

7.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

UWAGA:
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

8. Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro postępowanie jest prowadzone na podstawie art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1020).

9. Warunki płatności: przelewem na konto wyko¬nawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej, nie częściej niż raz w miesiącu faktury.

10. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Marek Wrona tel. 603 869 238, Mariusz Grochala tel. 603 869 216

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

12. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:
12.1. Ogólne postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 2 do zaproszenia do składania ofert.

12.2. Nie stanowi zmiany umowy:

 • zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
 • zmiana danych teleadresowych,
 • zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami.

12.3. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty, w szczególności:

a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wyczerpania przedmiotu zamówienia,

b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto w części dotyczącej podatku VAT, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT, będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana zostanie wprowadzona na umotywowany wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Zmiany postanowień treści zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej odbywać się będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 • formularz oferty
 • aktualną koncesję na obrót paliwami w zakresie objętym przedmiotem zamówienia (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
  z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 20 tys. zł.
  (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

                                                                                                                      Podpisał:

                                                                                                          Komendant Powiatowy
                                                                                                     Państwowej Straży Pożarnej
                                                                                                                 w Głogowie

                                                                                                     st.bryg. mgr inż. Piotr Durał

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap