Regulamin Organizacyjny

Decyzja 4 /2020
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie
z dnia 1 lipca 2020 r.

 w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie

Na podstawie art. 13a ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1123) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustalam regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Zmiana regulaminu dokonuje się w trybie tożsamym z trybem jego ustalenia.

§3.

Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym w zarządzeniu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zatwierdzającym jego treść.

§ 4.

W terminie wejścia w życie regulaminu, traci moc regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie z dnia 29 listopada 2019 r. wprowadzony Zarządzeniem Nr 10/2020 Dolnośląskiego Komenda Wojewódzkiego we Wrocławiu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik do decyzji Nr 4/2020
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie z dnia 1 lipca 2020 w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Powiatowej PSP w Głogowie

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GŁOGOWIE

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, zwanej dalej „komendą powiatową”, określa szczegółową organizację komendy powiatowej, w tym:
• kierowanie pracą komendy powiatowej;
• strukturę organizacyjną komendy powiatowej;
• zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych;
• wzory pieczęci i stempli;
• liczbę i rodzaj stanowisk służbowych w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej.


§ 2

1. Komenda jest zakwalifikowana do IV kategorii Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.
2. Terenem działania komendy powiatowej jest obszar powiatu głogowskiego.
3. Siedzibą komendy powiatowej jest miasto Głogów.

§ 3

Użyte w regulaminie organizacyjnym skróty oznaczają:
• KW PSP - Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej;
• OSP - ochotniczą straż pożarną;
• JRG – jednostkę ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej;
• KSRG - krajowy system ratowniczo – gaśniczy.


ROZDZIAŁ II
Kierowanie pracą komendy powiatowej

§ 4

1. Do podpisu i aprobaty komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „komendantem powiatowym”, zastrzega się dokumentację:
- dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych, jako dysponenta środków budżetowych po parafowaniu głównego księgowego;
- projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących dochodów i wydatków budżetowych, inwentaryzacji oraz postępowań dotyczących szkód wyrządzonych w majątku jednostki, które po uzyskaniu aprobaty głównego księgowego są przedkładane komendantowi powiatowemu;
- kierowaną do Komendy Wojewódzkiej PSP, Komendy Głównej PSP, centralnych organów państwa oraz wojewódzkiej administracji rządowej i samorządowej, wojewódzkiej administracji zespolonej, samorządowych jednostek organizacyjnych powiatu, organów kontroli państwowej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych;
- pisma kierowane do senatorów i posłów;
- odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące działalności zastępcy komendanta powiatowego, kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz jej pracowników;
- zakresy czynności zastępcy komendanta powiatowego, oraz pracowników i strażaków komendy powiatowej;
- zarządzenia, decyzje, rozkazy, delegacje służbowe, plany pracy i kontroli i inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
- władcze akty administracyjne wydawane przez komendanta powiatowego jako organu administracji publicznej
2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty zastępcy komendanta dokumentację z zakresu merytorycznego działania komórek organizacyjnych z wyjątkiem wymienionych w §4 ust. 1 lub gdy kierownicy komórek organizacyjnych uzyskali pisemne upoważnienie.
3. Komendant powiatowy lub upoważniony przez niego zastępca komendanta przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu. Dzień i godziny przyjęć interesantów w sprawach jak wyżej komendant podaje do powszechnej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy informacyjnej budynku komendy.
4. Podczas nieobecności komendanta powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje zastępca komendanta powiatowego.
5. Zastępca komendanta powiatowego sprawuje nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi.
6. Pracą wydziału kieruje naczelnik wydziału z tym, że wydziałem finansów kieruje główny księgowy.
7. Pracą jednostki ratowniczo-gaśniczej kieruje dowódca jednostki przy pomocy zastępcy dowódcy jednostki.
8. Zasady funkcjonowania i pełnienia służby na stanowisku kierowania komendanta powiatowego i JRG określa regulamin pracy i służby Komendy Powiatowej PSP w Głogowie wydany w oparciu o Zarządzenie Nr 5 KG PSP z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP oraz regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.
9. Majątek Komendy Powiatowej PSP w Głogowie stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
10. Komenda Powiatowa PSP w Głogowie prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
11. Do zadań kierującego komórką organizacyjną należy w szczególności:
- sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej,
- podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej, nie zastrzeżonych do podpisu przez komendanta powiatowego lub jego zastępcy, w korespondencji wewnętrznej.
- organizowanie odpraw służbowych, instruktaży, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej,
- nadzór nad realizacją planów pracy oraz dyscypliną służby i pracy,
- wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków i pracowników cywilnych,
- określanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy,
- zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
- wydawanie poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym w sprawach objętych zakresem działania komórki organizacyjnej.

Rozdział III
Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej PSP

§ 5

1. W skład komendy powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
- Wydział operacyjno – szkoleniowy - symbol PR
- Sekcja organizacyjno - kadrowa - symbol PO
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza - symbol PJR
- Sekcja kwatermistrzowsko – techniczna - symbol PT
- Sekcja finansów - symbol PF
- Samodzielne stanowisko ds. kontrolno-rozpoznawczych - symbol PZ
2. W komendzie wyodrębniono także struktury zadaniowe, które przy znakowaniu spraw i akt posługują się symbolami:
- bezpieczeństwo i higiena pracy (służby) - symbol PB
- informacja niejawna oraz sprawy obronne – symbol PSO

§ 6

1. Komendantowi powiatowemu podlegają bezpośrednio:
- sekcja organizacyjno - kadrowa,
- sekcja kwatermistrzowsko – techniczna,
- sekcja finansów,
- osoba realizująca zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (służby),
- osoba realizująca zadania z zakresu informacji niejawnych oraz spraw obronnych,
- osoba realizująca zadania oficera prasowego.
2. Zastępca komendanta powiatowego nadzoruje:
- wydział operacyjno-szkoleniowy, w tym Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego,
- jednostkę ratowniczo-gaśniczą,
- samodzielne stanowisko do spraw kontrolno-rozpoznawczych.
3. Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych jest osoba powołana odrębnym dokumentem.
4. Oficerem Prasowym Komendanta jest funkcjonariusz wyznaczony przez komendanta odrębnym dokumentem.
5. Zadania obronne realizuje Zastępca Komendanta Powiatowego PSP.
6. Zadania z zakresu kontroli zarządczej realizuje osoba wyznaczona przez komendanta odrębnym dokumentem.
7. Obsługa prawna komendy zlecana jest właściwym podmiotom zewnętrznym.
8. Obsługa BHP realizowana jest w ramach umowy zlecenia z podmiotem zewnętrznym.
9. Inspektorem Ochrony Danych jest osoba wyznaczona przez Komendanta Powiatowego PSP zgodnie z Wytycznymi KG PSP z dnia 18 lutego 2020 r. Funkcję Specjalisty Ochrony Danych pełni osoba wyznaczona spośród pracowników komendy.

 

Rozdział IV
Zadania wspólne i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 7

1. Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadania z zakresu ochrony ludności.
2. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych komendy rozstrzyga komendant powiatowy.
4. Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy
w szczególności:
- planowanie i realizacja budżetu komendy powiatowej;
- podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej;
- sporządzanie planu pracy komendy powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
- współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi;
- współdziałanie z komórkami organizacyjnymi starostwa powiatowego oraz z innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także podmiotami KSRG,
- współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego;
- załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy;
- realizowanie zaleceń pokontrolnych;
- realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej;
- realizowanie zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
- opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacji publicznej;
- wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych;
- przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania;
- realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez komendanta powiatowego funkcji w Powiatowym Zespole Zarządzania Kryzysowego;
- współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego,
- realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji zadań KSRG, na obszarze powiatu.

§ 8

Do zadań wydziału operacyjno – szkoleniowego (symbol PR) należy w szczególności:
1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;
2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;
3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualne przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;
4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu;
5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;
6. analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo - gaśniczej i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie;
7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;
8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;
9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dysponowania, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych;
11. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;
12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG i OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych;
13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich;
14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG;
15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG
na obszarze działania;
16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową
17. bieżące informowanie oficera prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
18. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSRG na obszarze powiatu;
19. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa;
20. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu
z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu;
21. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
22. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie
i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
23. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
24. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
25. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
26. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych;
27. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
28. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
29. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
30. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych, w tym administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji oraz utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
31. nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
32. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
33. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
34. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
35. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
36. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,
37. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG na obszarze działania komendy powiatowej;
38. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności;
39. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności;
40. realizowanie zadań w zakresie dotacji dla OSP;
41. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (służby).

§ 9

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw kontrolno - rozpoznawczych należy w szczególności:
1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno -rozpoznawczych;
2. współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami
w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;
4. opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
5. opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;
6. analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania
i rozprzestrzeniania się;
7. opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;
8. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
9. rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
10. przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego
w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;
11. przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;
12. wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska;
13. wdrażanie w działalności kontrolno - rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
14. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej ,
15. opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą;
17. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (służby).

§ 10

Do zadań sekcji finansów należy w szczególności:
1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;
2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;
3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
- wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;
- zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;
- przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
- zapewnieniu terminowego ściągania należności;
4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej;
5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej;
7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.
8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
9. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami
w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
10. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
11. rozliczanie dotacji do OSP;
12. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (służby).

§ 11

Do zadań sekcji kwatermistrzowsko – technicznych należy w szczególności:
1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
4. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
5. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej komendy powiatowej;
6. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
7. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
8. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano - instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
9. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów oraz ustalanie priorytetów w tym zakresie;
10. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
11. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
12. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
13. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
14. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
15. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
16. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

§ 12

Do zadań sekcji kadrowo – organizacyjnej należy w szczególności:
1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
2. prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego;
3. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódcy jednostki ratowniczo – gaśniczej;
4. opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
5. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
6. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
7. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
8. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
9. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
10. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego;
11. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
12. realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
13. organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
14. opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
15. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;
16. prowadzenie spraw związanych z obiegiem dokumentów i stosowaniem instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
17. organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
18. przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
19. organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
20. realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
21. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (służby).

§ 12

Do zakresu działania jednostki ratowniczo-gaśniczej należy w szczególności:
1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo - gaśniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji pomocniczych prowadzonych działań ratowniczych;
3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;
9. prowadzenie doskonalenia zawodowego;
10. udział w aktualizacji:
a) stanu gotowości operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej.
11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
12. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (służby).

§ 13

Do zadań Oficera Prasowego komendanta należy w szczególności:
1. utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów;
2. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej komendy powiatowej przez oficera prasowego.

§ 14

Zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:
1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
4. przedstawianie komendantowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn
okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;
6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;
8. realizacja zadań wynikających z obowiązujących przepisów dot. BHP;
9. prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków.

§ 15

Do zadań osoby realizującej sprawy ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych należy w szczególności:
1. zapewnienie wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemy i sieci teleinformatyczne komendy powiatowej;
2. kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,
3. opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych,
4. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5. prowadzenie spraw obronnych zgodnie z odrębnymi przepisami, a w szczególności prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej.

§ 16

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
1. informowanie administratora, podmiot przetwarzający, funkcjonariuszy lub pracowników w KP PSP w Głogowie, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych;
2. doradzanie i udzielanie konsultacji administratorowi lub SOD w kwestiach:
a) zasadności przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych osobowych, w tym wyboru między wewnętrzną lub zewnętrzną oceną,
b) metodologii przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
c) zabezpieczeń, w tym środków technicznych i organizacyjnych, stosowanych w celu minimalizowania wszelkich zagrożeń praw i interesów osób, których dane podlegają ochronie,
d) prawidłowości przeprowadzonej oceny skutków dla ochrony danych osobowych i zgodności jej wyników z wymogami ochrony danych osobowych oraz podjęcia decyzji o kontynuowaniu przetwarzania, lub konieczności wdrożenia zabezpieczeń, czy ostatecznie konsultacji z organem nadzorczym;
3. monitorowanie przestrzeganie przepisów oraz innych obowiązujących procedur w dziedzinie ochrony danych osobowych, w szczególności:
a) zagadnień związanych z podziałem obowiązków na poszczególne komórki organizacyjne oraz strażaków i pracowników,
b) działań realizowanych przez administratora mających na celu zwiększenie świadomości ochrony danych osobowych,
c) szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych osobowych, prowadzonych w jednostce organizacyjnej PSP,
d) audytów prowadzonych w zakresie ochrony danych osobowych;
4. udzielanie na żądanie administratora zalecenia w zakresie oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorują ich wykonanie;
5. współpraca bezpośrednio z organem nadzorczym i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w szczególności w przypadku uprzedniej konsultacji oceny skutków z organem nadzorczym.
6. Do zadań SOD należy koordynowanie zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne w Komendzie oraz wykonywanie poleceń wydawanych przez administratora. SOD współpracuje bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych.

 

ROZDZIAŁ V
Wzory pieczęci i stempli

§ 17

Komenda powiatowa używa:
1. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie”;
2. urzędowej pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie”;
3. pieczęci okrągłej o średnicy 20 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis: „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie”;
4. stempla nagłówkowego o treści:

/Godło/
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w GŁOGOWIE
woj. dolnośląskie

5. innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe

§ 18

1. Schemat struktury organizacyjnej komendy powiatowej określa załącznik nr 1.
2. Liczbę i rodzaj stanowisk w komórkach organizacyjnych określa tabela - załącznik nr 2.

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap