Ogłoszenie o naborze kandydatów do służby przygotowawczej

Głogów, dnia 28 sierpień 2020 r.

PO.1110.1.1.2020

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GŁOGOWIE

OGŁASZA
nabór kandydatów do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie

 

 

1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 3 osoby
Stanowiska: stażysta ( 3 ) – stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo – gaśniczych (służba przygotowawcza), docelowo – starszy ratownik
Miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie
System pełnienia służby: zmianowy 24/48

2. WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM DO SŁUŻBY W PSP

Zgodnie z art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. rok 2020 poz. 1123) kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej musi spełniać obowiązkowo następujące kryteria:
• posiadać obywatelstwo polskie,
• być niekaranym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
• posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (nie dotyczy kobiet)
• posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby,

3. WYMAGANE DOKUMENTY

Dokumenty, które kandydat zobowiązany jest złożyć, przystępując do postępowania kwalifikacyjnego:
1. podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (w podaniu należy podać aktualny adres zamieszkania oraz aktualny numer telefonu, adres email),
2. życiorys (podpisany własnoręcznie),
3. kopię książeczki wojskowej (kandydat powinien posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tzn. odbyta służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia służby wojskowej, bądź zwolnienie od obowiązku służby wojskowej). Warunku tego nie stosuje się w stosunku do kobiet.

4. własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 1):
• o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym niezbędnm do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (Dz. Urz. 119/1, 4/05/2016),
• o korzystaniu z pełni praw publicznych
• o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych (załącznik nr 2).
Jeden egzemplarz zaświadczenia lekarskiego należy dołączyć do podania, wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testów ze sprawności fizycznej. Zaświadczenie lekarskie musi być prawidłowo wypełnione na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Kandydat okazuje zaświadczenie bezpośrednio przed przystąpieniem do testu ze sprawności fizycznej.
Brak zaświadczenia lekarskiego lub jego nieważność spowoduje wykluczenie kandydata z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym. Koszt badań
i zaświadczeń pokrywa kandydat.
6. podpisane oświadczenie o braku roszczeń z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych podczas postępowania kwalifikacyjnego (załącznik nr 3).

Honorowane będą tylko prawidłowo wystawione zaświadczenia lekarskie i oświadczenia na drukach pobranych ze strony Komendy Powiatowej PSP w Głogowie. Przedłożenie zaświadczeń, oświadczeń na innych drukach, brak kompletów dokumentów określonych
w treści ogłoszenia lub złożenie dokumentu nie spełniającego wymagań określonych
w ogłoszeniu spowoduje odrzucenie oferty kandydata.
Nie będą brane pod uwagę dokumenty tymczasowe, w tym zaświadczenia i oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach lub uprawnieniach.

4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Kompletną dokumentację należy składać w zaklejonej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Głogowie” w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2020r. w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30, lub przesłać drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Głogowie , ul. Sikorskiego 55 , 67-200 Głogów
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego), niekompletne, lub niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.
Nie będą udzielane telefonicznie informacje o wynikach poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

Po złożeniu przez kandydatów dokumentów Komisja nada każdemu kandydatowi numer identyfikacyjny na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego. W oparciu o przyznane numery identyfikacyjne będą ogłaszane wyniki poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Kandydaci, którzy złożą osobiście dokumenty otrzymają od razu numer identyfikacyjny, natomiast kandydaci, którzy prześlą dokumenty, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną
o numerze identyfikacyjnym. W związku z powyższym proszę o wskazanie w dokumentach prawidłowego i aktualnego adresu skrzynki email.

5. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTAMI KANDYDATÓW
Dokumenty kandydatów, którzy zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym do przyjęcia do służby zostaną dołączone do ich akt osobowych.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów będzie można odebrać osobiście w Sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Głogowie
ul. Sikorskiego 55, 67-200 Głogów w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Nie odpowiadamy na odrzucone oferty. Nieodebranie dokumentów aplikacyjnych osób niezakwalifikowanych w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników 1 etapu spowoduje ich zniszczenie.

6. OPIS POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
Postępowanie wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nieprzystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego.
Postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadziła Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie zwana dalej Komisją.
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z VI etapów:
Przed rozpoczęciem II, III, IV, V etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat zobowiązany jest do okazania komisji dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, a komisja zapoznaje kandydatów z celem, zakresem i sposobem przeprowadzenia danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.
Brak dokumentu tożsamości uniemożliwi kandydatowi przystąpienie do poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego i w konsekwencji spowoduje wykluczenie kandydata
z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

7. PRZEBIEG ETAPÓW POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:
7.1. Etap I – ocena dokumentów, o których mowa w pkt.3 postępowania
kwalifikacyjnego
7.2. Etap II – ocena sprawności fizycznej
7.3. Etap III - test wiedzy
7.4. Etap IV - dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby
w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. rok 2018, poz. 672).
7.5. Etap V - rozmowa kwalifikacyjna
7.6. Etap VI - ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby
w PSP

I ETAP – ocena dokumentów
Na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego Komisja, bez udziału kandydatów dokonuje oceny dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku
z postępowania kwalifikacyjnego i dyskwalifikację z naboru. Wyniki tego etapu (lista kandydatów wg przypisanych numerów identyfikacyjnych zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego ) zostaną ogłoszone w dniu 18 września 2020 roku
na stronie internetowej KP PSP Głogów (https://www.straz.glogow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Głogowie.

II ETAP – ocena sprawności fizycznej kandydata odbędzie się w dniu 22 września 2020 r roku o godz. 900 - polega on na przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej, który będzie przeprowadzany w Komendzie Powiatowej PSP w Głogowie, ul. Sikorskiego 55, 67-200 Głogów oraz na Hali Sportowej Jednostki Wojkowej w Głogowie przy ul. Wojska Polskiego 58, 67-200 Głogów.
Kandydat przystępujący do testu sprawności fizycznej jest obowiązany przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przystąpienia do testu sprawności fizycznej, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawności fizycznej (zał. nr 2).
Test sprawności fizycznej na zasadach określonych w:
1. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672) oraz
2. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. rok 2005 nr 261 poz. 2191 z późn. zm.)

Na teście obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe bez kolców.
Test sprawności fizycznej dla strażaków (mężczyzn i kobiet) biorących bezpośredni udział
w działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmuje:
1) podciąganie się na drążku;
2) bieg po kopercie;
3) próbę wydolnościową.

Przed rozpoczęciem testu kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.
1) Podciąganie się na drążku
Drążek jest umieszczony na wysokości doskocznej, pozwalającej na swobodny zwis ciała,
bez dotykania podłoża. W przypadku braku możliwości doskoczenia do drążka, kandydat ma prawo do uzyskania pomocy osób przeprowadzających test sprawności fizycznej.
Kandydat zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych. Na komendę „start” podciąga się, tak aby broda znalazła się powyżej drążka i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający głośno podaje liczbę zaliczonych podciągnięć. Jeżeli strażak nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się na drążku do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu na drążku o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych, oceniający powtarza ostatnią liczbę prawidłowo zaliczonych podciągnięć. Podczas wykonywania ćwiczenia jest dozwolona praca tułowia i nóg. Wynikiem końcowym jest liczba prawidłowo zaliczonych podciągnięć.

2) Bieg po kopercie
Konkurencja jest przeprowadzana na polu prostokąta o wymiarach 3 x 5 m, na którym
w wyznaczonych miejscach (naklejone z taśmy o szerokości 5 cm krzyże mają wymiary 20 x 20 cm) ustawia się tyczki o wysokości 160–180 cm – podstawa tyczki w całości musi zakrywać naklejony krzyż (sposób rozmieszczenia tyczek przedstawia rysunek określony w zał. nr 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 27.10.2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka PSP, Dz.U. z 2005 r., nr 261, poz. 2191 ze zm.). Sposób przeprowadzenia konkurencji: kandydat na komendę „na miejsca” podchodzi do linii startu
i zajmuje pozycję startową. Na komendę „start” kandydat rozpoczyna bieg zgodnie
z oznaczonym na rysunku kierunkiem (A–B–E–C–D–E–A), omijając tyczki od strony zewnętrznej. Kandydat pokonuje trasę trzykrotnie. Podczas wykonywania próby obowiązuje całkowity zakaz chwytania i przytrzymywania stojących tyczek. W przypadku przewrócenia lub przesunięcia tyczki z punktu jej ustawienia, kandydat musi ją ustawić na wcześniej zajmowanym miejscu i dopiero kontynuować bieg. W przypadku nieustawienia tyczki na wcześniej zajmowanym miejscu i kontynuowaniu biegu, kandydatowi przerywa się próbę i uznaje się ją jako niezaliczoną. Kandydat może popełnić 1 falstart, kolejny go dyskwalifikuje. Wynikiem końcowym jest czas pokonania ćwiczenia, z dokładnością do 0,01 sekundy.

3) Próba wydolnościowa
Próba wydolnościowa (Beep test) polega na bieganiu między dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. Szerokość toru wynosi 1,5 m. Tempo nadaje sygnał dźwiękowy, podczas trwania którego kandydat musi znajdować się poza wyznaczoną linią dwiema nogami. Jeżeli kandydat dotrze do linii przed sygnałem, powinien zatrzymać się za nią i ruszyć do kolejnego odcinka po usłyszeniu sygnału.
Koniec testu następuje w momencie, gdy kandydat dwukrotnie nie przebiegnie kolejnych
20 metrów w wyznaczonym czasie lub dwukrotnie pod rząd wystartuje do kolejnych odcinków przed sygnałem.
Ostateczny wynik to liczba rozpoczętego poziomu oraz liczba pełnych przebiegniętych
20-metrówek na tym poziomie (np. 10 - 9), gdzie 10 oznacza poziom, a 9 – numer
20-metrowego odcinka.

Test sprawności fizycznej uznaje się za zaliczony w przypadku zaliczenia każdej z trzech prób oraz osiągnięcia wyniku końcowego dla mężczyzn – co najmniej 55 pkt, a dla kobiet – co najmniej 45 pkt. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli test sprawności fizycznej, jest mniejsza od liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór, obniża się minimalny do osiągnięcia wynik końcowy testu sprawności fizycznej do 38 pkt – dla mężczyzn i 30 pkt – dla kobiet.

Tabela punktowa uzyskanych wyników w przeliczeniu na punkty stanowi załącznik nr 3
do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r., nr 261 poz. 2191 ze zm.).

Uzyskany przez kandydata wynik z testu sprawności fizycznej pozostaje ważny przez okres
6 miesięcy liczony od dnia jego zakończenia i może być wykorzystywany przy postępowaniu kwalifikacyjnym w innej jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

 

4) W dniu 23 września 2020 roku o godzina 9.00odbędzie się : sprawdzian braku lęku wysokości (akrofobia) – próba polegająca na wejściu i zejściu po drabinie mechanicznej (przy asekuracji), nachylonej pod katem 75stopni , na wysokość 20 metrów. Próbę wysokościową uznaje się za zaliczoną jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.
Przed rozpoczęciem testu kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość. Miejsce wykonania sprawdzianu - plac Komendy Powiatowej PSP w Głogowie, ul. Sikorskiego 55 , 67-200 Głogów -

5) w dniu 23 września 2020 roku o godz. 13.00 - odbędzie się sprawdzian z pływania
Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 metrów dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. Miejsce sprawdzianu basen Szkoły Podstawowej NR 10 w Głogowie ul. Andromedy 2, 67-200 Głogów

Wyniki II etapu (lista kandydatów wg przypisanych numerów identyfikacyjnych zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego ) zostaną ogłoszone
w dniu 25 września 2020 roku na stronie internetowej KP PSP Głogów (https://www.straz.glogow.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Głogowie.

 

III ETAP – test wiedzy odbędzie 30 września 2020 roku o godz. 9.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Głogowie.
Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut. Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne. Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu. Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.
Przewodniczący Komisji lub zastępujący go inny członek komisji wykluczają z udziału w teście wiedzy kandydata do służby, który:
a) korzysta z pomocy innych osób,
b) posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania,
c) rażąco zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposób.

IV ETAP – dostarczenie dokumentów - 30września 2020r. , o których mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. rok 2018, poz. 672).

Kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej w terminie wskazanym
w ogłoszeniu, zobowiązani są dostarczyć do siedziby KP PSP w Głogowie:
1. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności,
3. zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, o ile kandydat jest członkiem ochotniczej straży pożarnej.

Preferencje, za które obligatoryjnie są przyznawane punkty:

1.

Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak

20 punktów

2.

Posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa

25 punktów

3.

Posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa

30 punktów

4.

Posiadanie tytułu zawodowego inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

15 punktów

5.

Uzyskanie kwalifikacji ratownika, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym                 (Dz. U. rok 2018 r. poz. 1115)

5 punktów

6.

Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115)

15 punktów

7.

Wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP

5 punktów

8.

Wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP + RT

10 punktów

9.

Wyszkolenie pożarnicze w OSP – ukończone SP+RT+RW

15 punktów

10.

Wyszkolenie pożarnicze w ochotniczej straży pożarnej – ukończone SP według programu z dnia 17 listopada 2015 r.

15 punktów

11.

Ukończone liceum ogólnokształcące lub technikum w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

5 punktów

Preferencje, za które są przyznawane punkty:

12

prawo jazdy kategorii C

5 punktów

13.

prawo jazdy kategorii C + E

10 punktów

14.

inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku:

–  uprawnienia do obsługi i eksploatacji samochodów z drabiną mechaniczną – 5 pkt.

–   uprawnienia do napełniania zbiorników przenośnych w zakresie  gazy sprężone ( butle powietrzne)   wydane   przez   UDT – 5 pkt.

–   aktualne uprawnienia do obsługi i eksploatacji urządzeń elektrycznych powyżej 1KV i mocy znamionowej  powyżej 50 KW urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – 5 pkt.

–   uprawnienia do kierowania statkiem lub małą łodzią o napędzie mechanicznym na śródlądowych drogach wodnych (patent sternika motorowodnego lub stermotorzysty żeglugi śródlądowej wydany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej) – 5 pkt.

- uprawnienia pilarz – drwal/operator pił spalinowych do cięcia drewna – 5 pkt.

w sumie do 15 punktów

Uwaga:

Sposób liczenia punktów:

1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1–3 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,
z wyższą wartością punktową;

2) za kwalifikacje wymienione w pkt 5 i 6 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,
z wyższą wartością punktową;

3) za kwalifikacje wymienione w pkt 7–10 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu,
z wyższą wartością punktową;

4) za kwalifikacje wymienione w pkt 7–10 przyznaje się punkty jedynie w przypadku potwierdzenia przez właściwego dla działalności ochotniczej straży pożarnej komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej aktywnego członkostwa przez udokumentowany udział w co najmniej dwóch zdarzeniach – w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub ćwiczeniach organizowanych przez jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (w okresie jednego roku poprzedzającego datę publikacji ogłoszenia,
tj. terminu składania dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia);

5) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 12–13 punktów nie można łączyć

6) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 14 maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 15

Wyjaśnienie użytych skrótów oraz sposobu liczenia punktów:

  • SP – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
  • RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej;
  • RW – szkolenie strażaków-ratowników ochotniczej straży pożarnej z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach.,

Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności wynosi 60 punktów.

Nie będą uwzględniane kwalifikacje i uprawnienia, dla których nie wydano stosownych dokumentów (np. zaświadczenia o zdaniu egzaminu bez dokumentu poświadczającego posiadanie uprawnienia)

 

V ETAP – rozmowa kwalifikacyjna 30 wrzesień  2020 roku godz. 1200

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1) autoprezentacja, w której kandydat przedstawia swoje słabe i mocne strony, motywację                     do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz postawę społeczną;

2) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi;

3) wiedza na temat funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej;

4) szczególne zainteresowania i dotychczasowe osiągnięcia kandydata.

Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej każdy z członków komisji odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji                            za każdy z elementów wynosi 10. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością   do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 16 punktów

VI ETAP – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP

            Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie zostaną skierowani kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat  jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie zostanie  skierowany kolejny kandydat/kandydaci z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Harmonogram przebiegu procesu postępowania kwalifikacyjnego:

 

ETAP I

Nazwa czynności

Data

Miejsce

Ogłoszenie naboru do służby

31.08.2020

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Tablica ogłoszeń

https://www.straz.glogow.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Pracy w Głogowie

Składanie wymaganych dokumentów przez zainteresowanych

01.09.2020-14.09.2020

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Analiza złożonej przez kandydatów dokumentacji

15-17.09.2020

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Ogłoszenie wyników
I etapu

18.09.2020

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Tablica ogłoszeń

https://www.straz.glogow.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ETAP II

 

Nazwa czynności

Data

Miejsce

Test sprawności fizycznej:

Podciąganie na drążku

Bieg po kopercie

Próba wydolnościowa

22.09.2020 r. godz.9.00

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Hala Sportowa Jednostka Wojkowa Głogów

Ul. Wojska polskiego 58, Głogów

Sprawdzian braku lęku wysokości

23.09.2020 godz. 9.00

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Sprawdzian z pływania

23.09.2020 godz. 13.00

Szkoła Podstawowa Nr 10 w Głogowie

Ul. Andromedy 62 Głogów

Ogłoszenie wyników Etapu II

25.09.2020

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Tablica ogłoszeń

https://www.straz.glogow.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej

 

 

ETAP III

Nazwa czynności

Data

Miejsce

Test wiedzy

(etap III)

30.09.2020 r.

godz. 9.00

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Ogłoszenie wyników
III etapu

30.09.2020 r.

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Tablica ogłoszeń

https://www.straz.glogow.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej

ETAP IV

Nazwa czynności

Data

Miejsce

Dostarczenie dokumentów*

30.09.2020r

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Ocena dokumentów

30.09.2020

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Ogłoszenie wyników
IV etapu

30.09.2020

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Tablica ogłoszeń

https://www.straz.glogow.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej

* Dokumenty składają tylko kandydaci, którzy otrzymali pozytywną ocenę z wcześniejszych etapów i tym samym zostali zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej.

ETAP V

Nazwa czynności

Data

Miejsce

Rozmowa kwalifikacyjna

30.09.2020

Godz.12.00

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Ogłoszenie wyników V etapu

02.10.2020

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie

ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów

Tablica ogłoszeń

https://www.straz.glogow.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej

 

ETAP VI

Nazwa czynności

Data

Miejsce

Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP

Termin ustalony z komisją

Dolnośląska Rejonowa Komisja Lekarska                    we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 35 – 39,

53 – 501 Wrocław

Komenda zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonych już terminów i miejsc poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, z powodu złych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych, oraz sytuacji epidemiologiczną.  O każdej zmianie kandydaci zostaną niezwłocznie poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. komendy oraz na stronie internetowej tut. jednostki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

            Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie listy z kandydatami do przyjęcia do służby, którzy uzyskali orzeczenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu  do spraw wewnętrznych o zdolności do służby w  Państwowej Straży Pożarnej.

            Wyniki poszczególnych etapów naboru oraz inne ważne informacje w sprawie postępowania kwalifikacyjnego publikowane będą na stronie https://www.straz.glogow.pl/ BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. komendy.

Kandydat  bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Głogowie , może wnieść do przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po zakończeniu danego etapu w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP
w Głogowie, przy ul. Sikorskiego 55, 67-200 Głogów. Zastrzeżenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Komisja kwalifikacyjna rozpatruje zastrzeżenia kandydata w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżenia kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie zastrzega sobie prawo, do odstąpienia bez podania przyczyn, od dalszego prowadzenia postepowania kwalifikacyjnego na każdym  z jego etapów. W takim przypadku wyniki dotychczas uzyskane przez kandydatów w nieukończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, nie są wiążące.

            Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie będzie prowadzić nabór opierając się na n/w aktach prawnych:

ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. rok 2020 poz. 1123 ).  

rozporządzenie MSWiA  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 672).

rozporządzenie MSWiA z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej  Straży Pożarnej (Dz. U. 2005 nr 261 poz. 2191 ze zm.).

Załączniki:

1. Oświadczenie o:

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

- korzystaniu z pełni z praw publicznych,

- o niekaralności za przestępstwo lub za przestępstwo skarbowe.

2. Oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń w stosunku do Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie o wypłatę odszkodowania z tytułu ewentualnego wypadku.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do przeprowadzenia testów sprawnościowych.

Klauzula informacyjna.

Załączniki do pobrania:
Pobierz plik (nabór.pdf)Skan dokumentu[Skan pełnej treści dokumentu z podpisem]11434 kB
Pobierz plik (załączniki.pdf)załączniki[Załączniki nr 1, 2 i 3 do wydruku]230 kB

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap