Nabór kandydatów do służby przygotowawczej

          Głogów, dnia  26 listopada 2014r.

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GŁOGOWIE

OGŁASZA

NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 1

Rodzaj stanowiska: stażysta

Stanowisko etatowe: starszy ratownik

Miejsce pełnienia służby:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie,

67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 55

Rozkład czasu służby: zmianowy

 

1. Wymagania stawiane kandydatom oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

1) zgodnie z art. 28 i art. 34 ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz.1340 z późn. zm.) kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej spełnić musi następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,
 2. być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 3. korzystać z pełni praw publicznych,
 4. posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,
 5. odznaczać się warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi potwierdzonymi orzeczeniem wojewódzkiej komisji lekarskiej MSW o przydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej,
 6. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (kat. zdrowia A)

2. Dodatkowe preferencje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, uprawnień specjalistycznych
i wiedzy wymaganych 
i oczekiwanych na stanowisku:

  1. znajomość ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013r., poz. 1340 ze zm.),
  2. znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009, nr 178 poz. 1380)

3. Wymagane dokumenty obowiązkowe:

 1. życiorys (pisany odręcznie),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie:
  1. dowodu osobistego,
  2. książeczki wojskowej,
  3. świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
  4. dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
  5. podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r, o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182) – zał. 1 druk do pobrania,
  6. podpisane oświadczenie o zgodzie na publikację wyników poszczególnych etapów postępowania na stronie internetowej komendy i w jej siedzibie – zał. 2 druk do pobrania,
  7. podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych - zał. 3 druk do pobrania,
  8. podpisane oświadczenie o nie wnoszeniu roszczeń o wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku podczas oceny sprawności fizycznej - zał. 4 druk do pobrania,
  9. aktualne zaświadczenie lekarskie, dopuszczające kandydata do udziału w ćwiczeniach fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu - zał. 5 druk do pobrania
   Koszty badań lekarskich i zaświadczeń pokrywa zainteresowany. Honorowane będą zaświadczenia wydane przez lekarzy: rodzinnych, internistów, medycyny pracy.

4. Dokumenty dodatkowe - preferowane i dodatkowo punktowane wg  „System punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia i kwalifikacje kandydatów do służby” zamieszczony w Przebiegu postępowania kwalifikacyjnego” .

5. Informacje w sprawie naboru oraz wzory druków można uzyskać w Sekretariacie KP PSP w Głogowie,
tel. 76 8357714 lub na stronie internetowej
w zakładce „„Aktualności/Nabór”.

Dokumenty, przy których znajduje się adnotacja „druk do pobrania" obowiązują wyłącznie w takiej formie. Inna forma druku, lub brak dokumentu obowiązkowego wymienionego w pkt.3 ogłoszenia będzie skutkowało odrzuceniem całości dokumentacji kandydata, bez dodatkowych czynności ze strony KP PSP w Głogowie,
w tym wezwania do uzupełnienia braków formalnych.

6. Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór do służby w KP PSP Głogów 2014 – STAŻYSTA” w  terminie od dnia 27 listopada 2014r. do dnia 05 grudnia 2014r. osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 55 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub przesłać drogą pocztową na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie ul. Sikorskiego 55 67-200 Głogów (decyduje data wypływu aplikacji do Komendy, a nie data stempla pocztowego).
Oferty złożone przed dniem ogłoszenia naboru oraz po terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów, po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego będą do odbioru w Komendzie Powiatowej PSP w Głogowie do 7 dni od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

8. Wyniki każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz inne komunikaty i informacje w sprawie tego postępowania publikowane będą na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Głogowie www.straz.glogow.pl w zakładce „Aktualności/Nabór”, a także umieszczane na tablicy ogłoszeń  w siedzibie jednostki z jednodniowym wyprzedzeniem.

9. Kandydat bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Głogowie może wnieść do przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości. Komisja rozpatruje zastrzeżenie kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

10. Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego.

1) 26.11.2014r. ogłoszenie o naborze.

2) 27.11.2014r. do 05.12.2014r. składanie dokumentów aplikacyjnych.

3) 08.12.2014r. weryfikacja dokumentów.

4) 09.12.2014r. ogłoszenie wyników I etapu naboru.

5) 10.12.2014r. o godzinie 9.00 rozpocznie się próba wydolnościowa, wysokościowa,  podciąganie na drążku,
Po zakończonych testach kandydaci udadzą się do Pływalni Chrobry przy ul. Rudnowskiej 17B, gdzie odbędzie się sprawdzian z pływania

6) Termin oraz miejsce sprawdzianu z  biegu na 50 i 1000m zostanie podany kandydatom w zależności od warunków atmosferycznych na stronie internetowej Komendy PSP w Głogowie www.straz.glogow.pl
w zakładce „Aktualności/Nabór oraz na tablicy ogłoszeń komendy z jednodniowym wyprzedzeniem.

Terminy i miejsce przeprowadzenia kolejnych etapów naboru będą publikowane na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Głogowie www.straz.glogow.pl w zakładce „Aktualności/Nabór”, a także umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki z jednodniowym wyprzedzeniem.

                Komenda Powiatowa PSP w Głogowie zastrzega sobie prawo zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn niezależnych od Komendy.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby, spełnia określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013r. poz. 1340 ze zm.) warunki do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz określenie jego predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna zwana dalej „komisją” powołana decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie  zwanego dalej „Komendantem” opierając się na:

 1. Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013r. poz. 1340 ze zm.),
 2. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2005 r. w sprawie trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz.2191) - załącznik nr 6
 3. wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 28 grudnia 2012r. nr BK-I-100/18-2/2012 dotyczących procesu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej - załącznik nr 7
 4. zestawie pytań w zakresie procedury przyjęć do służby - załącznik nr 8

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Głogowie jest czteroetapowy.

Do każdego etapu naboru kandydat przystępuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

W postępowaniu kwalifikacyjnym ustala się system punktowy wg następującego schematu:

 1. punkty za udokumentowane wykształcenie i kwalifikacje do 60 punktów,
 2. punkty z pozostałych etapów postępowania kwalifikacyjnego (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna z członkami komisji, rozmowa kwalifikacyjna z Komendantem) do 50 punktów.

I ETAP NABORU - weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata.

Na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego prace komisji polegają na:

 1. przeglądzie i sprawdzeniu kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonaniu w oparciu o nie wstępnej oceny spełnienia przez kandydata wymagań określonych w ustawie,
 2. ocenie dokumentów dotyczących posiadanego wykształcenia i kwalifikacji i określeniu związanej z tym liczby punktów za poszczególne uprawnienia oraz sumy punktów.

System punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia i kwalifikacje kandydatów do służby

Lp.

Rodzaj kwalifikacji i uprawnień

 Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia

1.

Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs podstawowy

15 punktów,

2.

Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. kurs uzupełniający (podoficerski)

20 punktów,

3.

Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. technik pożarnictwa

25 punktów,

4.

Wyszkolenie pożarnicze w PSP tj. inżynier pożarnictwa

30 punktów,

5.

Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP + kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (SP+KPP)

10 punktów,

6.

Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP + kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy + szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP (SP+KPP+RT)

15 punktów,

7.

Wyszkolenie pożarnicze w OSP tj. szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP + kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy + szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP + szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań powodziowych oraz ratownictwa na wodach. (SP+KPP+RT+RW)

20 punktów,

8.

Wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP

15 punktów,

9.

Uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego o których mowa w art. 10 ustawy  z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410 ze zm.)

15 punktów,

10.

Wykształcenie – wyższe o kierunku przydatnym w PSP na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby

15 punktów

11.

Prawo jazdy kat. C lub CE

10 punktów,

12.

Prawo jazdy kat. CE i DE

15 punktów,

13.

Inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku, np.:

uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, kurs archiwizacji itp

Nie więcej niż 5 pkt. za jedno uprawnienie

w sumie do 15 punktów

14.

Dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym lub obsługi w jednostce organizacyjnej PSP, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku na które prowadzony jest nabór

15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

 • Za kwalifikacje wymienione w punktach 1-7 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu.
 • Do punktów za kwalifikacje wymienione w punktach 8-9 dolicza się punkty za kwalifikacje wymienione w punktach 5-7. Jeżeli ich suma jest większa niż 30 punktów to do dalszego postępowania przyjmuje się 30 punktów.
 • Kwalifikacje opisane w punktach 5-7 oraz 11-13 uwzględnia się obligatoryjnie przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo- gaśniczych.

II ETAP NABORU - ocena sprawności fizycznej kandydata.

Ocena sprawności fizycznej kandydata do służby składa się z próby wydolnościowej oraz testów sprawności fizycznej
i odbywa się w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz.2191).

Dla wszystkich kandydatów test sprawności fizycznej przewidziany jest jako próba dla mężczyzn!

Kandydat do służby przystępuje do testu sprawności fizycznej po okazaniu aktualnego zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Warunkiem zaliczenia próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej (bieg 50m, bieg na 1000m i podciąganie na drążku) jest uzyskanie oceny minimalnej „DOBRY” bez punktów preferencyjnych.

Test sprawności fizycznej obejmuje również:

 1. próbę wysokościową, tj. wejście asekurowane na drabinę na wysokość 20 m ustawioną pod kątem 75°,
 2. sprawdzian z pływania polegający na przepłynięciu 50 m dowolnym stylem w czasie do 1 min. 30 sekund.

Test sprawności fizycznej obejmujący próbę wysokościową oraz sprawdzian z pływania ocenia się dychotomicznie (zaliczony/niezliczony).

Wynikiem końcowym oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata zaliczeń ze wszystkich ćwiczeń składających się na ten test.

Nieprzystąpienie do testów sprawności fizycznej lub ich niezaliczenie powoduje wykluczenie z postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat ma prawo wglądu tylko we własne wyniki testów.

W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej opiekę medyczną zapewni ratownika z przeszkoleniem
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy)

III ETAP NABORU -pisemny test wiedzy.

Pisemny test wiedzy składa się z 20 zadań, związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne zwanych dalej „pytaniami testowymi” i trwa 25 minut. Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt.
W przypadku nieudzielania odpowiedzi, udzielania nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do testu wiedzy kandydat do służby otrzymuje arkusz odpowiedzi na pytania testowe oraz arkusz z pytaniami testowymi, opatrzone pieczątką jednostki.

Przewodniczący komisji lub zastępujący go inny członek komisji wykluczają z udziału w teście wiedzy kandydata
do służby, który:

 1. korzysta z pomocy innych osób,
 2. posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych,
 3. zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.

W przypadku wykluczenia udziału w teście kandydatowi do służby przyznaje się 0 punktów z testu wiedzy.

Kandydat do służby przystępuje do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego bez względu na liczbę punktów uzyskanych z testu wiedzy.

Pytania testowe do pobrania na stronie Komendy Powiatowej PSP w Głogowie www.straz.glogow.pl w zakładce „„Aktualności/Nabór”- (zał. 8) - Pytania - test wiedzy.

IV ETAP NABORU – Rozmowa kwalifikacyjna

 1. Na ten etap postępowania składa się rozmowa kwalifikacyjna kandydata z członkami komisji oraz Komendantem.

        Z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat do służby może uzyskać, nie więcej jak 30 punktów  (z czego 20 można uzyskać po rozmowie z komisją, natomiast pozostałe 10 pozostają do dyspozycji Komendanta). Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

        Nieprzystąpienie kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczne ze skreśleniem z dalszego postępowania.       

                       

DODATKOWE INFORMACJE.

Na dalsze badania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych kieruje się kandydatów zgodnie z najwyższą liczbą zdobytych punktów z uwzględnieniem kwalifikacji kandydata, wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych Komendy.

W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej ilości punktów po zakończeniu IV etapu postępowania kwalifikacyjnego, o wyłonieniu kandydata decydować będzie wyższa liczba punktów przyznanych przez Komendanta.

Po otrzymaniu pozytywnego orzeczenia Poradni Psychologicznej i Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, potwierdzeniu niekaralności wydanym przez uprawniony organ zostanie wszczęta procedura przyjęcia do służby przygotowawczej.

W przypadku orzeczenia o nieprzydatności do służby w Państwowej Straży Pożarnej na badania kieruje się następnego
w kolejności kandydata z listy.

Jeżeli w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego zaistnieje potrzeba obsadzenia stanowiska w Komendzie, Komendant Powiatowy PSP w Głogowie może skierować na badania psychologiczne i komisyjne do WKL MSW kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole z postępowania kwalifikacyjnego.

 

                                                                                                                              Komendant Powiatowy                                                                                                                                                                                                                     Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                            w Głogowie

                                                                                                                   st.bryg. mgr inż. Karol Skowroński

 

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap