Nabór na stanowisko starszego asystenta

OGŁOSZENIE

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy asystent w Wydziale Organizacyjno-Kwatermistrzowskim

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

O stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
ul. Sikorskiego 55
67-200 Głogów

Miejsce wykonywania pracy:
ul. Sikorskiego 55
67-200 Głogów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Prowadzenie spraw z zakresu organizacji kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendy Powiatowej PSP w Głogowie
Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki zdrowotnej pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Głogowie
Prowadzenie Spraw socjalno-bytowych oraz mieszkaniowo-lokalowych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Głogowie
Sporządzanie planów pracy Komendy Powiatowej PSP w Głogowie na podstawie cząstkowych planów pracy sporządzanych przez poszczególnych naczelników wydziałów.
Prowadzenie spraw z zakresu dodatkowego zajęcia zarobkowego poza służbą funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Głogowie.
Ewidencjonowanie wydanych decyzji, zarządzeń, rozkazów i wytycznych Komendanta Głównego, Wojewódzkiego i Powiatowego.
Organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi podmiotami , instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
Warunki pracy nie są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdów, odpowiednio dostosowanej toalety, drzwi odpowiedniej szerokości, windy).


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: co najmniej średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: półtorej roku doświadczenia zawodowego na stanowisku asystenta lub równorzędnym
pozostałe wymagania niezbędne:
prawo jazdy co najmniej kategorii B,
znajomość ustawy o państwowej straży pożarnej i przepisów wykonawczych,

wymagania dodatkowe
obsługa komputera oraz sprzętu biurowego (faks, skaner, drukarka itp.) oraz aplikacji biurowych (Microsoft Office, OpenOffice , word, exel.itp.),
dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, sprawnej organizacji pracy, terminowość i dokładność,
rzetelność, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzaju dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np. kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń o wykonaniu zlecenia/dzieła)

Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów/kandydatek , zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku , gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:
4 kwiecień 2016r.
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Sikorskiego 55
67-200 Głogów

Inne informacje:
Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z weryfikacji złożonych dokumentów, testu wiedzy oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby dopuszczone do kolejnych etapów weryfikacji zostaną poinformowane telefonicznie.
O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-76) 835-77-14. Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do składania ofert zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne. Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie zobowiązana do dostarczenia pracodawcy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych.

                                                                                                   Podpisał:
                                                                              p.o. Komendant Powiatowy PSP w Głogowie
                                                                                                       / - /
                                                                                       st.bryg. mgr inż. Piotr Durał

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap