Nabór Kandydatów do Służby Przygotowawczej

Głogów, dnia 14 kwietnia 2016r.

KOMENDANT POWIATOWY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w GŁOGOWIE

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby: 3

Rodzaj stanowiska: stażysta

Stanowisko etatowe: starszy ratownik

Miejsce pełnienia służby:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie,
67-200 Głogów, ul. Sikorskiego 55

Rozkład czasu służby: zmianowy

Wymagania stawiane kandydatom oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:
1) zgodnie z art. 28 i art. 34 ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz.1340 z późn. zm.) kandydat do służby w Państwowej Straży Pożarnej spełnić musi następujące wymagania:
- posiadać obywatelstwo polskie,
- być nie karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać, co najmniej średnie wykształcenie,
- posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (kat. zdrowia A).
Dodatkowe preferencje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, uprawnień specjalistycznych i wiedzy wymaganych i oczekiwanych na stanowisku:
- znajomość ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013r., poz. 1340 ze zm.),
- znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009, nr 178 poz. 1380),

Wymagane dokumenty obowiązkowe:
- Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej
- życiorys
- kserokopie:
- dowodu osobistego,
- książeczki wojskowej,
- świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
- dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych – zał. 1 druk do pobrania,
- podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych - zał. 2 druk do pobrania,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu - zał. 3 druk do pobrania.

Informacje w sprawie naboru oraz wzory druków można uzyskać w Sekretariacie KP PSP
w Głogowie, tel. 76 8357714 lub na stronie internetowej w zakładce „Aktualności/Nabór”.
Dokumenty dodatkowe - preferowane i dodatkowo punktowane wg „System punktacji gratyfikujący posiadane uprawnienia i kwalifikacje kandydatów do służby” zamieszczonego w „Przebiegu postępowania kwalifikacyjnego” - zał. 4 druk do pobrania.
Dokumenty, przy których znajduje się adnotacja „druk do pobrania" obowiązują wyłącznie w takiej formie. Inna forma druku, lub brak dokumentu obowiązkowego wymienionego w pkt.3 ogłoszenia będzie skutkowało odrzuceniem całości dokumentacji kandydata, bez dodatkowych czynności ze strony KP PSP w Głogowie, w tym wezwania do uzupełnienia braków formalnych.
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Nabór do służby w KP PSP Głogów 2016 – STAŻYSTA” w terminie od dnia 15 kwietnia 2016r. do dnia 25 kwietnia 2016r. osobiście w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie przy ul. Sikorskiego 55 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
Oferty złożone przed dniem ogłoszenia naboru oraz po terminie nie będą brane pod uwagę.
Komisja dokonuje oceny dokumentów, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.


Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego.
Wyniki każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz inne komunikaty i informacje w sprawie tego postępowania publikowane będą na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Głogowie www.straz.glogow.pl w zakładce „Aktualności/Nabór”, a także umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki.
Kandydat bezpośrednio w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Głogowie może wnieść do przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej pisemne zastrzeżenie do przebiegu czynności każdego z etapów postępowania lub do wyników uzyskanych w danym etapie, niezwłocznie po jego zakończeniu, nie później jednak niż w dniu następnym od dnia podania ich do wiadomości. Komisja rozpatruje zastrzeżenie kandydata w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżenia. Informacje o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń kandydat zobowiązany jest odebrać osobiście w terminie wskazanym powyżej.

 1. 15.04.2016r. ogłoszenie o naborze.
 2. 15.04.2016. do 25.04.2016r. składanie dokumentów aplikacyjnych.
 3. 29.04.2016r. weryfikacja dokumentów i ogłoszenie wyników I etapu naboru.
 4. 05.05.2016 – próba harwardzka, drabina, drążek
 5. sprawdziany sprawności fizycznej:
  - pływanie 06.05.2016 – zbiórka godz. 8:50
  - testy sprawności fizycznej 06.05.2016 godz. 11:00
 6. 09.05.2016 - test wiedzy

Terminy i miejsce przeprowadzenia kolejnych etapów naboru będą publikowane na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Głogowie www.straz.glogow.pl w zakładce „Aktualności/Nabór”, a także umieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie jednostki z jednodniowym wyprzedzeniem.

Komenda Powiatowa PSP w Głogowie zastrzega sobie prawo zmiany terminów poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego z przyczyn niezależnych od Komendy.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby, spełnia określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013r. poz. 1340 ze zm.) warunki do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz określenie jego predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi komisja kwalifikacyjna zwana dalej „komisją” powołana decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie zwanego dalej „Komendantem” opierając się na:

 • Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013r. poz. 1340 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej
  z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 30)

Nabór do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Głogowie jest czteroetapowy.

Do każdego etapu naboru kandydat przystępuje po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

I ETAP NABORU - weryfikacja dokumentów złożonych przez kandydata.

Na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego prace komisji polegają na: przeglądzie i sprawdzeniu kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonaniu w oparciu o nie wstępnej oceny spełnienia przez kandydata wymagań określonych w ustawie,

II ETAP NABORU - ocena sprawności fizycznej kandydata.

Ocena sprawności fizycznej kandydata do służby składa się z próby wydolnościowej oraz testów sprawności fizycznej i odbywa się w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniach wydanych na podstawie art.42 ust3. Ustawy o Państwowej Straży Pożarne.

Kandydat do służby przystępuje do testu sprawności fizycznej po okazaniu aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

 1. Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75º i zszedł z niej.
 2. Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.
 3. PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA
  ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA („HARVARD STEP-UP TEST”)
  Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80.
  W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.
 4. PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE

1. Dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

1) próby dla mężczyzn:

a) bieg na 1000 m - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

b) bieg na 50 m - w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 12 powtórzeń;

2) próby dla kobiet:

a) bieg na 1000 m - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund

b) bieg na 50 m - w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 8 powtórzeń.

Kandydat ma prawo wglądu tylko we własne wyniki testów.

W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej opiekę medyczną zapewni KP PSP w Głogowie w postaci ratownika z przeszkoleniem w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

III ETAP NABORU - pisemny test wiedzy.

Pisemny test wiedzy składa się z 20 zadań, związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz związanych z wykonywanymi obowiązkami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne zwanych dalej „pytaniami testowymi” i trwa 25 minut. Na pytanie testowe możliwe są cztery odpowiedzi, w tym jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Za poprawne rozwiązanie zadania kandydatowi do służby przyznaje się 1 punkt.
W przypadku nieudzielania odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi do służby nie przyznaje się punktu.

Bezpośrednio przed przystąpieniem do testu wiedzy kandydat do służby otrzymuje arkusz odpowiedzi na pytania testowe oraz arkusz z pytaniami testowymi, opatrzone pieczątką jednostki.

Przewodniczący komisji lub zastępujący go inny członek komisji wykluczają z udziału w teście wiedzy kandydata do służby, który:

 • korzysta z pomocy innych osób, 
 • posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, 
 • zakłóca przebieg testu w inny niż określone powyżej sposoby.

W przypadku wykluczenia udziału w teście kandydatowi do służby przyznaje się 0 punktów z testu wiedzy.

Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

IV ETAP NABORU – Rozmowa kwalifikacyjna.

Na ten etap postępowania składa się rozmowa kwalifikacyjna kandydata z członkami komisji.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;

2) motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;

3) zdolność analitycznego myślenia;

4) umiejętność planowania i organizowania pracy.

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata.

Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z wymienionych elementów wynosi 12,5.

Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów ustalonych w sposób określony powyżej.

DODATKOWE INFORMACJE.

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

                                                                                                         ZATWIERDZIŁ

                                                                                                    Komendant Powiatowy 
                                                                                                 Państwowej Straży Pożarnej 
                                                                                                             w Głogowie   

                                                                                                  st. bryg. mrg inż. Piotr Durał

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 5. Próby wydolnościowe i sprawnościowe.

I. PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA

ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA („HARVARD STEP-UP TEST”)

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

II. PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE

1. Dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

1) próby dla mężczyzn:

a) bieg na 1000 m - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

b) bieg na 50 m - w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 12 powtórzeń;

2) próby dla kobiet:

a) bieg na 1000 m - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund

b) bieg na 50 m - w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 8 powtórzeń.

2. Dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe:

1) próby dla mężczyzn są takie same jak próby dla mężczyzn określone w punkcie pierwszym powyżej;

2) próby dla kobiet:

a) siady proste z leżenia tyłem - 20 powtórzeń,

b) rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy - na odległość co najmniej 7,80 m,

c) bieg wahadłowy 4 × 10 m - w czasie nie dłuższym niż 14,40 s.

Pozostałe załączniki do pobrania:

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap