Ogłoszenie o naborze

Głogów, 16 stycznia 2017r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Głogowie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie ogłasza nabór do służby w PSP:

  • liczba wolnych stanowisk na który prowadzony jest nabór w 2017 roku: 4
  • nazwa stanowiska: stażysta,
  • miejsce pełnienia służby: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Komenda Powiatowa PSP w Głogowie
  • rozkład czasu służby: zmianowy w systemie pełnienia służby 24/48.

Niezbędne wymagania

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Wymagane dokumenty
1. Podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
2. Życiorys.
3. Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych – Załącznik Nr 1.
4. Podpisane oświadczenie o zgody na publikowanie wyników poszczególnych etapów– Załącznik Nr 2.
5. Podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystaniu z pełni praw publicznych – Załącznik Nr 3.
6. Podpisane oświadczenie o niewnoszeniu roszczeń o wypłatę odszkodowania z tytułu wypadku podczas przeprowadzania oceny sprawności fizycznej – zał. Nr 4
7. Wzór zaświadczenie lekarskiego – do procedury kwalifikacyjnej – zał.nr 5
8. Kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby.
9. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności.
10. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt. 1-5 muszą być podpisane osobiście przez kandydata, natomiast na kopiach dokumentów wymienionych w pkt. 6-8 należy umieścić adnotację „Potwierdzam zgodność z oryginałem” – data i własnoręczny podpis kandydata. Karty dokumentów wymienionych w pkt. 1-10 należy ponumerować, sporządzić spis wszystkich składanych dokumentów, a następnie złożyć lub przesłać w zaklejonej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem” „Nabór do służby w PSP – stanowisko stażysta w służbie przygotowawczej” do dnia 30 stycznia 2017 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie, ul. Sikorskiego 55 , 67-200 Głogów
Oferty złożone po terminie (w przypadku przesłania za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego), niekompletne lub niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Postępowanie rekrutacyjne jest pięcioetapowe i składa się z:
1. Weryfikacji kompletności dokumentów oraz określenia ilości punktów za posiadane uprawnienia (max. 60 pkt.).
2. Próby wydolnościowej i oceny sprawności fizycznej (zaliczony lub niezaliczony).
3. Pisemnego testu wiedzy (min. 11 pkt.).
4. Rozmowy kwalifikacyjnej (min. 26 pkt.).
5. Ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w PSP (zdolny lub niezdolny) przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Do etapów wymienionych w pkt. 2-4 kandydaci przystępują po okazaniu dowodu osobistego. Ponadto przed przystąpieniem do etapu wymienionego w pkt. 2 kandydaci okazują zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
I etap - ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym zgodnie z systemem punktowym stosowanym do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności, wynikającym z załącznika nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz.U. z 2016 r. poz. 30).

Możliwe do zdobycia punkty za posiadane kwalifikacje i uprawnienia:
1. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs podstawowy (kopia świadectwa ukończenia kursu) - 15 punktów;
2. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) (kopia świadectwa ukończenia kursu) -20 punktów;
3. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak (kopia świadectwa ukończenia kursu) -20 punktów;
4. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa (kopia dyplomu uzyskania tytułu technika pożarnictwa) - 25 punktów;
5. wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa (kopia dyplomu) - 30 punktów;
6. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) - 10 punktów;
7. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP + KPP + RT (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) -15 punktów;
8. wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP + KPP + RT + RW (kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu) - 20 punktów;
9. wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP (kopia dyplomu) - 15 punktów;
10. uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), (kopia dyplomu) - 15 punktów;
11. prawo jazdy kat. C lub CE (kopia prawa jazdy) - 10 punktów;
12. prawo jazdy kat. CE i DE (kopia prawa jazdy) - 15 punktów;
13. inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – w sumie do 15 punktów, np. uprawnienia do obsługi podnośników, udokumentowane zaświadczenie w prowadzeniu samochodów kat. C, CE przez okres min. 1 roku (zaświadczenie z poprzedniego zakładu pracy o wykonywaniu pracy na stanowisku kierowcy kat. C, CE lub zaświadczenie z OSP o zajmowaniu funkcji kierowcy lub dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych kat. C, CE) – 5 punktów za jedno uprawnienie.

Sposób liczenia punktów:
• za kwalifikacje wymienione w pkt. 1-8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
• w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt. 6-8 oraz w pkt. 9 i 10, punkty sumuje się z zastrzeżeniem, że jeśli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;
• w kwalifikacjach określonych w punktach 1-9, w przypadku braku posiadania kursu
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) odejmuje się 5 punktów.

Wyjaśnienie użytych skrótów oraz sposobu liczenia punktów:
• SP – szkolenie podstawowe strażaków - ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej,
• KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
• RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych,
• RW – szkolenie strażaków - ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach,
• SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Wykaz kandydatów (wg numerów identyfikacyjnych) dopuszczonych do II etapu naboru oraz terminy testów sprawności fizycznej, podane zostaną w dniu 3 lutego 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej www.straz.glogow.pl.

II etap - test sprawności fizycznej składający się z próby wydolnościowej i testu sprawności fizycznej przeprowadzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz.U. z 2016 r. poz. 30) i na podstawie załącznika nr 4 do rozporządzenia MSWiA z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 261, poz. 2191 ze zmianami).

Próba wydolnościowa – opis konkurencji:

Wyposażenie:
- stopień o wysokości 30 cm – dla kobiet, 40 cm – dla mężczyzn,
- stoper,
- metronom.

Wykonanie próby:
- badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
- metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę,
- czas trwania pełnego ćwiczenia – 4 minuty - dla kobiet, 5 minut – dla mężczyzn..

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu jednej minuty. Na hasło „raz" (pierwszy takt metronomu) badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa" (drugi takt metronomu) dostawia prawą stopę do lewej - przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowym, na hasło „trzy" (trzeci takt metronomu) stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „cztery" (czwarty takt metronomu) dostawia prawą stopę do stopy lewej na podłodze, przyjmując postawę zasadniczą. Czas trwania całego cyklu wynosi dwie sekundy. Po upływie czasu trwania pełnego ćwiczenia kandydat siada na krześle, a osoba prowadząca badania wykonuje pomiar częstości tętna przez 30 sekund, począwszy od 1 minuty po zakończeniu próby, następnie od 2 minuty oraz od 4 minuty (3 pomiary, każdy przez 30 sekund).

Wskaźnik sprawności - FI oblicza się wg następującego wzoru

Czas pracy w sekundach x 100
FI = ------------------------------------------------
2 x suma trzech pomiarów tętna

Badany, który nie jest w stanie wykonać próby w założonym czasie, powinien przerwać próbę wcześniej. Próbę przerywa się również, jeśli badany w ciągu ok. 20 s nie jest w stanie skorygować lub utrzymać rytmu wykonania ćwiczenia. Badanym tym oblicza się wskaźnik wydolności, wstawiając do licznika wzoru cyfrę odpowiadającą ilości sekund wykonania ćwiczenia x 100. Pomiary tętna wykonuje się w sposób omówiony powyżej.

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80. W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

Test sprawności fizycznej – opis wykonywania prób.

Testy sprawności fizycznej przeprowadza się w ubiorze sportowym, w obuwiu bez kolców. Test sprawności fizycznej składa się z trzech prób sprawnościowych. Każdy kandydat ma prawo do dwukrotnego odbycia każdej z prób sprawnościowych, zalicza się wynik korzystniejszy.
Nie stosuje się punktów preferencyjnych z tytułu wieku.

1. Bieg na 1 000 m

2. Bieg na 50 m
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu (każdy kandydat może spowodować tylko jeden falstart, kolejny dyskwalifikuje kandydata z biegu).

3. Podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej)
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku (nachwytem lub podchwytem) – ramiona wyprostowane i pozostaje w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, żeby broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej (ramiona wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie ćwiczenia, wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

WYNIKI PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH
1) próby dla mężczyzn:
a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,
b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,
c) podciąganie na drążku – 12 powtórzeń;

2) próby dla kobiet:
a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund,
b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,
c) podciąganie na drążku – 8 powtórzeń;

4.Sprawdzian z pływania – zaliczony lub niezaliczony – jeżeli kandydat przepłynął 50m
dowolnym stylem
5. Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) – uznaje się za zaliczony , jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawiona pod katem 75 stopni i zszedł z niej.

Wykaz kandydatów (wg numerów identyfikacyjnych) dopuszczonych do III etapu naboru oraz termin pisemnego testu wiedzy, podane zostaną do końca następnego dnia roboczego od zakończenia II etapu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej www.straz.glogow.pl.

III etap – pisemny test wiedzy obejmujący problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na danym stanowisku, składający się z 20 pytań, trwający 25 minut.
Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w PSP, który podczas testu:
a. korzysta z pomocy innych osób;
b. posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu lub odbioru informacji lub korzysta z materiałów pomocniczych, które nie zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;
c. rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony powyżej.

Wykaz kandydatów (wg numerów identyfikacyjnych) dopuszczonych do IV etapu naboru oraz termin rozmowy kwalifikacyjnej, podane zostaną do końca następnego dnia roboczego od zakończenia III etapu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej www.straz.glogow.pl.

IV etap - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której oceniane będą:
1. umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;
2. motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
3. zdolność analitycznego myślenia;
4. umiejętność planowania i organizowania pracy.

Sposób oceny powyższych kryteriów został określony w § 12 ust. 2 - 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w PSP (Dz.U. z 2016 r. poz. 30).

Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata. Maksymalna liczba punktów do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych powyżej wynosi 12,5 pkt. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów ustalonych w ww. sposób.

Informacja o kandydatach (wg numeru identyfikacyjnego) dopuszczonych do V etapu naboru podana zostanie do końca następnego dnia roboczego od zakończenia IV etapu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej www.straz.glogow.pl..

V etap – ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
Na badania lekarskie w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w PSP zostaną skierowani czterej kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat (kandydaci) jest niezdolny do służby w PSP, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat (kandydaci) z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

Informacja o kandydatach, którzy zostaną przyjęci do służby w KP PSP w Głogowie zostanie podana na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy oraz na stronie internetowej www.straz.glogow.pl. po otrzymaniu orzeczenia Komisji Lekarskiej MSW stwierdzającego zdolność kandydatów do służby w PSP i zatwierdzeniu przez Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

INNE INFORMACJE
• Każdy kandydat po złożeniu dokumentów otrzymuje numer identyfikacyjny, którym będzie posługiwał się podczas procedury postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, których oferty wpłyną drogą pocztową numer identyfikacyjny otrzymają na podany w podaniu o przyjęcie do służby adres e-mail.
• Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata kończy się z chwilą uzyskania przez kandydata negatywnego wyniku z któregokolwiek z etapów postępowania kwalifikacyjnego lub nie przystąpienia przez kandydata do któregokolwiek z etapów postępowania, wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
• Postępowanie kończy się zatwierdzeniem przez Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie listy kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
• Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się na listę kandydatów do przyjęcia do służby w PSP będzie można odebrać osobiście w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników naboru, po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.

Miejsce uzyskania szczegółowych informacji
Miejscem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania jest sekretariat Komendy Powiatowej PSP w Głogowie ul.Sikorskiego 55 tel. 76 8357714

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap