Regulamin Sali Edukacujnej "OGNIK"

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Sala Edukacyjna „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 55 przeznaczona jest do zajęć edukacyjnych dla dzieci klas II i III szkoły podstawowej.
 2. Opiekun grupy (nauczyciel, wychowawca), który chciałby skorzystać ze ścieżki edukacyjnej w Sali Edukacyjnej „Ognik” przesyła wypełniony skan „Karty Zgłoszenia” w formacie *.pdf, na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (temat wiadomości „WIZYTA W OGNIKU”) lub dostarcza wydrukowaną i wypełnioną „Kartę Zgłoszenia” do sekretariatu KP PSP w Głogowie.
 3. Wzór Karty Zgłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu Sali Edukacyjnej „Ognik”.
 4. Termin wizyty w Sali Edukacyjnej „Ognik” ustalony zostanie przez Dowódcę JRG KP PSP w Głogowie (lub w przypadku jego nieobecności przez jego Zastępcę) telefonicznie z opiekunem grupy na podstawie dostarczonych „Kart Zgłoszenia” .
 5. Brak karty zgłoszenia skutkować będzie niedopuszczeniem grupy do zajęć.
 6. Instruktor Sali Edukacyjnej „Ognik” ewidencjonuje w rejestrze odwiedzin uczestnictwo grupy w ścieżce edukacyjnej oraz za zgodą opiekuna grupy może wykonać fotografie z wizyty celem umieszczenia na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Głogowie.
 7. Pomieszczeniami wchodzącymi w skład Sali Edukacyjnej „Ognik” są: sala projekcyjna i mieszkanie Ognika.
 8. Zajęcia w Sali Edukacyjnej „Ognik” odbywać się będą dla grup liczących do 30 uczestników, w godzinach od 10:00 do 11:30, w dni robocze we WTORKI i CZWARTKIJEDNA GRUPA DZIENNIE. W uzasadnionych przypadkach Komendant Powiatowy PSP w Głogowie może wyrazić zgodę na inne dni i godziny przeprowadzania zajęć w Sali Edukacyjnej.
 9. Na zajęcia uczestnicy powinni przybyć punktualnie, zgodnie z ustaloną przez opiekuna godziną w harmonogramie.
 10. Użytkowników pomieszczeń Sali Edukacyjnej „Ognik” obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
 11. Instruktor przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych zapoznaje grupę dzieci lub młodzieży oraz ich opiekunów z obowiązującymi zasadami BHP na terenie Komendy Powiatowej PSP w Głogowie.
 12. W przypadku zauważenia niebezpieczeństwa lub usterek opiekun niezwłocznie zgłasza ten fakt Instruktorowi.
 13. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, opiekun zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować o tym fakcie Instruktora wraz z podaniem okoliczności zdarzenia.
 14. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem należy konsultować się z Instruktorem.
 15. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali Edukacyjnej „Ognik” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego Regulaminu oraz poleceniom Instruktorów.
 16. Opiekun grupy przed zajęciami dydaktycznymi bezwzględnie musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem, co potwierdza pisemnie w karcie zgłoszenia.

 

II ZASADY KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ SALI EDUKACYJNEJ „OGNIK”

 1. Korzystanie z pomieszczeń Sali Edukacyjnej „Ognik” odbywa się wyłącznie z prowadzącym zajęcia Instruktorem.
 2. W trakcie zajęć uczestnicy poruszają się w grupie, pod nadzorem opiekuna i Instruktora.
 3. W trakcie ogłaszania alarmu dla strażaków JRG KP PSP w Głogowie, opiekun wraz z dziećmi muszą bezwzględnie podporządkować się poleceniom Instruktora.
 4. Po zakończeniu zajęć wyposażenie pomieszczeń powinno być pozostawione w należytym stanie technicznym i pierwotnym porządku, za co odpowiada Instruktor Sali Edukacyjnej „Ognik”.

 

III. ZABRANIA SIĘ UCZESTNIKOM ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ

 1. Korzystania z wyposażenia pomieszczeń Sali Edukacyjnej „Ognik” niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Wsiadania do pojazdów pożarniczych oraz obsługiwania sprzętu bez zgody Instruktora.
 3. Dotykania oraz brania do ust przedmiotów lub substancji chemicznych stanowiących wyposażenie Sali czy pojazdów.
 4. Wchodzenia po drabinie bez asekuracji Instruktora.
 5. Spożywania posiłków i picia napojów w trakcie prowadzonych zajęć.
 6. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz uczestniczenia w zajęciach pod wpływem tych środków.
 7. Zaśmiecania i świadomego niszczenia któregokolwiek z użytkowanych pomieszczeń Sali Edukacyjnej „Ognik”.
 8. Oddalania się od grupy oraz przebywania w innym pomieszczeniu na terenie KP PSP bez wiedzy i zgody Instruktora.

 

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Opiekun grupy ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych oraz stwierdzone, celowe zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali Edukacyjnej „Ognik”.
 2. Za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia Sali spowodowane celowym zniszczeniem, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 3. Kwestie sporne oraz sprawy zaistniałych szkód i pokrycia ewentualnych kosztów naprawy lub wymiany sprzętu w pomieszczeniach Sali Edukacyjnej „Ognik” rozpatruje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.
 4. Za osobiste przedmioty wartościowe: gotówkę, karty płatnicze, telefony komórkowe, odzież itp. pozostawione w pomieszczeniach Sali Edukacyjnej - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu Sali Edukacyjnej „Ognik” Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie nie ponosi odpowiedzialności.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki do pobrania:
Pobierz plik (Karta zgłoszenia OGNIK - KP Głogów.pdf)Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia[ ]137 kB

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap