Warunki przyjęcia do służby i pracy w PSP

WARUNKI PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY I PRACY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 
1. WARUNKI PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY 
Warunki przyjęć do służby w Państwowej Straży Pożarnej określają przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.)
Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o przyjęcie do służby może starać się osoba, która:
- jest obywatelem polskim,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- posiada określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczna i psychiczną do pełnienia tej służby,
- posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz kategorię zdrowia "A",
- posiada minimum średnie wykształcenie.
Zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Państwowej Straży Pożarnej oceniają komisje lekarskie podległe
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Starający się o podjęcie służby kandydat poddawany jest testowi sprawności fizycznej. 
Następnie otrzymuje skierowanie do Poradni Psychologicznej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Po pozytywnym zaliczeniu badań psychologicznych, kandydat otrzymuje skierowanie na badania lekarskie,
które przeprowadzają komisje lekarskie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Komisje te wydają orzeczenia o przydatności kandydata do służby.
Decyzje o przyjęciu do służby podejmują właściwi Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej w miarę posiadanych etatów. Dodatkowym atutem osoby starającej się o przyjęcie do służby jest posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych w Państwowej Straży Pożarnej
tj. ratownika medycznego, chemika, płetwonurka, ratownika wysokościowego, kierowcy z doświadczeniem i kategorią minimum "C". Ukończenie szkoły Państwowej Straży Pożarnej zapewnia jej absolwentowi zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych PSP. Szczegółowe informacje oraz warunki naboru do szkół Państwowej Straży Pożarnej można uzyskać pod adresami:
     Szkoła Główna Służby Pożarniczej: www.sgsp.edu.pl
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie: www.sapsp.pl
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu: www.sapsppoznan.pl
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Cz?stochowie: www.cspsp.pl
2. WARUNKI PRZYJĘCIA DO PRACY 
Nabór pracowników cywilnych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej 
(Dz.U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 z póżn. zm.)
Nie jest możliwe składanie ofert dotyczących zatrudnienia na stanowiskach cywilnych
przed ogłoszeniem informacji o naborze pracowników na te stanowiska.

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap